History of Innovation: 3D printing/ digital manufacturing

History of Innovation: 3D printing/ digital manufacturing ณฤทธิ์ บุญให้เจริญ บทนำ จากแนวคิดเรื่อง Industrial revolution ของ Louis-Guillaume Otto ในปี 1799 อุตสาหกรรมต่างๆ ในโลกก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นรูปแบบของการผลิตสินค้าที่เหมือนๆกัน ครั้งละมากๆเพื่อลดต้นทุนการผลิต (Mass Production) แนวคิดเรื่อง Mass Production ต้องอาศัยการเกิดของนวัตกรรมในการจัดการหรือการผลิต เช่นในกรณีของการสร้างเครื่องพิมพ์ Gutenberg ซึ่งนำมาสู่การปฏิวัติวงการพิมพ์คัมภีไบเบิ้ลในปี 1450 เป็นต้น ทว่า ในโลกยุคหลัง Digital Revolution ความต้องการในรูปแบบ Mass customization (1) ก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย และขยายขอบเขตของธุรกิจไร้พรมแดน ทำให้เกิดความพยายามที่จะสร้างเทคโนโลยีการผลิตที่ยืดหยุ่น สามารถผลิตของได้หลายหลายรูปแบบโดยมีต้นทุนคงที่น้อยที่สุด 3D Printing (3DP) งานวิจัยเริ่มแรกของ 3DP คือความสำเร็จในการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกของ Hideo Kodama ในปี 1981 […]

More Info

ระบบการพิมพ์แบบ 3D คืออะไร? (What is 3D printing?)

การพิมพ์สามมิติ (3D) คืออะไร (What is 3D printing) การพิมพ์สามมิติหรือการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการเติมเนื้อวัสดุเป็นกระบวนการผลิตวัตถุสามมิติที่เป็นของแข็งจากไฟล์ดิจิตอลการผลิตวัตถุสามมิตินี้กระทำโดยใช้กระบวนการเติมแต่ง โดยกระบวนการนี้จะเป็นการวางแต่ละชั้นของวัตถุดิบซ้อนกันจนกว่าจะสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานวัตถุสามมิติ โดยจะสามารถมองเห็นแต่ละชั้นเป็นแนวนอนบาง ๆ ตลอดชิ้นของวัตถุ   การพิมพ์สามมิติ (3D) ทำงานอย่างไร การผลิตชิ้นงานสามมิตินี้เริ่มต้นด้วยการออกแบบเสมือนจริงของชิ้นวัสดุที่คุณต้องการสร้าง โดยการออกแบบเสมือนจริงนี้จะทำโดยใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) โดยใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลองสามมิติ (สำหรับการสร้างวัตถุชิ้นใหม่ทั้งหมด) หรือโดยใช้เครื่องสแกนสามมิติ (สำหรับการคัดลอกวัตถุที่มีอยู่แล้ว) สแกนเนอร์นี้จะทำสำเนาดิจิตอลสามมิติและส่งเข้าสู่โปรแกรมสร้างแบบจำลองสามมิติ การเตรียมไฟล์ดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมสร้างแบบจำลองสามมิตินั้น โปรแกรมจะแบ่งชิ้นงานเป็นชั้นๆจำนวนหลายร้อยถึงหลายพันชั้น เมื่อไฟล์ที่เตรียมพร้อมนี้ได้ถูกนำขึ้นสู่เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์จะสร้างวัตถุชั้นต่อชั้น โดยเครื่องพิมพ์สามมิตินี้จะอ่านชั้นทุกชั้น (ในรูปแบบภาพสองมิติ) และดำเนินการสร้างชั้นวัตถุแต่ละชั้นโดยไม่ทำให้เห็นช่องว่างของแต่ละชั้น จนสำเร็จออกมาเป็นวัตถุสามมิติในที่สุด   วิธีการและเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D) เครื่องพิมพ์สามมิติแต่ละเครื่องไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน เนื่องจากมีเทคโนโลยีการพิมพ์ที่หลากหลายในการพิมพ์วัตถุสามมิติที่ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมานั้นสารเติมแต่งจะแตกต่างกันในกรรมวิธีการสร้างชั้นแต่ละชั้นก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเพื่อผลิตวัตถุออกมาเป็นชิ้นงานสำเร็จ บางวิธีการจะใช้วัตถุดิบที่เป็นของเหลวหรือนิ่มในการผลิตชั้น และเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการพิมพ์วิธีนี้คือการใช้ Selective laser sintering (SLS) หรือการยิงแสงเลเซอร์และ Fused deposition modeling (FDM) หรือการพิมพ์แบบใช้หัวฉีด อีกวิธีหนึ่งในการพิมพ์ได้แก่การวางวัตถุดิบซึ่งเป็นของเหลวที่จะแข็งตัวโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยเทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้ในวิธีการนี้ได้แก่ Stereolithography […]

More Info